Egy jól felépített weboldal ma lehetőség, holnap elvárás.

7even Webstúdió - Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek

 

Hatályos: 2009.december 1-jétől 2010.június 1.

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződéso Feltételek a Megbízási szerződés részei)

 

A jelen Üzletszabályzat azokat az általános rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az Smartup International Kft.-vel (székhely: 2051 Biatorbágy, Rosenbach János u 41. 1. em. 4.) mint a 7even Webstúdió kizárólagos üzemeltetőjével webfejlesztés, webprogramozás és más kapcsolódó szolgáltatások tárgyában kötött megbízási szerződésekre kell alkalmazni.

Ahol a jelen Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek 7even Webstúdiót említ, ott értelemszerűen a kizárólagos üzemeltető gazdasági társaságot terhelik a kötelezettségek és illetik a jogok.

 

1. FOGALMAK


A jelen Üzletszabályzat alkalmazásában az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

(1) 7even Webstúdió - Smartup Internatinal Kft. Kft. (2051 Biatorbágy, Rosenbach János u 41., képviselő: Papp Csaba, ügyvezető)

(2) Ügyfél - aki a 7even Webstúdió-val a Megbízási Szerződésben és a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel Megbízási Szerződést köt.

(3) Megbízási Szerződés - a 7even Webstúdió-val a jelen Üzletszabályzatban foglalt feltételekkel kötött megbízási szerződés, mely az Ügyfél és a 7even Webstúdió között jön létre, és webfejlesztésre, webprogramozásra, illetve az ahhoz kapcsolódó egyéb szerződéses szolgáltatási területekre terjed ki.

(4) Weboldal, szoftver - a 7even Webstúdió által programozott és fejlesztett weboldal, webáruház, webportál illetve bármilyen egyéb szoftver

 

2. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

(1) A 7even Webstúdió vállalja, hogy az Ügyfél által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről. A 7even Webstúdió ajánlati kötöttsége az ajánlat elküldését követő 3 munkanapig áll fenn.

(2) A Megbízási Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 216. § (1) bekezdése alapján az Ügyfél és a 7even Webstúdió között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető. A 7even Webstúdió mindenkori feltételrendszerének megfelelően mindhárom módon létrejöhet a megbízási szerződés. Amennyiben a 7even Webstúdió az Ügyfél megrendelése alapján szerzői művet alkot vagy ilyet használ fel, úgy a felek között e műre és felhasználására írásbeli szerződést kell kötni.

(3) Amennyiben az Ügyfél által megrendelt szoftver, program, egyéb szellemi termék vagy szellemi és reklám tevékenység során szükség van arra, hogy az Ügyfél képviseletében a 7even Webstúdió eljárjon, úgy az erre feljogosító írásbeli meghatalmazást a Felek egyúttal az Ügyfél Megbízási Szerződés megkötésére szóló ajánlatának is tekintik.

(4) A 7even Webstúdió a jelen Üzletszabályzatot az Ügyfél számára olyan módon teszi hozzáférhetővé, amely lehetővé teszi az Ügyfél számára az Üzletszabályzat tárolását és változatlan tartalommal való későbbi előhívását. A Felek Megbízási Szerződésének az Üzletszabályzat elválaszthatatlan részévé válik.

 

3. A MEGBÍZÁS TARTALMA

(1) A Megbízási Szerződés létrejöttével az Ügyfél megbízza a 7even Webstúdiót a 7even Webstúdió által kiadott árajánlatban vállalt egyedi weboldal, szoftver vagy egyéb szellemi vagy reklám tevékenyég elkészítésével vagy lebonyolításával.

(2) A Megbízási Szerződés nem terjed ki a weboldal vagy szoftver fejlesztése közben az Ügyfél által bevont harmadik fél (pl: bank) felé az Ügyfél szolgáltatási díjfizetési kötelezettségének a teljesítésében való közreműködésre.

(3) A 7even Webstúdió vállalja, hogy az Ügyfél által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről.

(4) A 7even Webstúdió jogosult a megbízás teljesítése érdekében - az ahhoz szükséges terjedelemben - az Ügyfél személyes adatait kezelni és harmadik személy részére továbbítani, amennyiben ahhoz az Ügyfél előzetesen kifejezetten hozzájárult. E rendelkezés nem érinti a jogszabály alapján nyilatkozat nélkül is jogszerű, illetve kötelező adatkezelést és adattárolást.

(5) A 7even Webstúdió az általa fejlesztett weboldalak és szoftverek megfelelő működésére kizárólag azokra a böngészőkre vonatkozóan vállal felelősséget, amely böngészők a weboldal elkészülésekor a piacon jelen voltak, és amelyekre vonatkozóan a 7even Webstúdió a Teljesítés igazolásban szavatosságot vállal. A weboldal elkészülte után a piacon megjelenő böngészőkkel való kompatibilitásra garanciát a 7even Webstúdió nem vállal felelősséget, azonban a mindenkori díjszabásban szereplő díjak mellett a 7even Webstúdió vállalja weboldal böngészővel való kompatibilissé tételét.

 

 


4. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL, LEBONYOLÓDÁSÁVAL ÉS MEGSZŰNÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK


(1) A 7even Webstúdió vállalja, hogy az Ügyfél által megadott szolgáltatási igények és adatok alapján webfejlesztési és/vagy szolgáltatási ajánlatokat dolgoz ki az Ügyfél számára. Ennek során részletes tájékoztatást ad az ajánlathoz tartozó kereskedelmi feltételekről.

(2) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés megkötésével az Üzletszabályzatot és Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek ismeri el.
(3) A Megbízási Szerződés akkor és ott tekinthető létrejöttnek, amikor és ahol az Ügyfélnek a 7even Webstúdió ajánlatára tett elfogadó nyilatkozata (ráutaló magatartása) a 7even Webstúdióhoz megérkezik, illetőleg arról kétséget kizáró módon tudomást szerez. A 7even Webstúdió ennek tényéről elektronikus levelet küld az Ügyfélnek.

(4) A fejlesztési időszak alatt az Ügyfél által kért módosítások és kiegészítések esetére a 7even Webstúdió fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények vállalási határidőt és a fejlesztési árat is módosíthatják, ezekről azonban még a fejlesztések megkezdése előtt tájékoztatja Ügyfelet. Amennyiben a 7even Webstúdió által vállalt programozási/szolgáltatási teljesítési határidő lejárt, azonban a 7even Webstúdió a vállalt feladatot határidőre nem teljesítette, az Ügyfélnek jogában áll a Megbízási Szerződéstől a 7even Webstúdióhoz intézett nyilatkozattal elállni. Ebben az esetben a 7even Webstúdiónak az ügyféllel szemben semmilyen követelése nincs.

(5) A Megbízási Szerződés teljesítés előtti megszüntetése esetén, amennyiben azt az Ügyfél kezdeményezi, és a 7even Webstúdió által vállalt teljesítési határidő még nem járt le, abban az esetben az Ügyfél köteles a 7even Webstúdiónak az addig elvégzett munkát teljesítményarányosan megfizetni.

(6) A Megbízási Szerződést a felek határozott időre kötik. A 7even Webstúdióval kötött szerződés megkötésével és a 7even Webstúdió általi szerződéses teljesítésének a megkezdését követő azon időszakig, amíg a Megbízási Szerződésben vállalt weboldal, szoftver vagy egyéb szolgáltatás teljesítésre nem kerül, és ameddig az Ügyfél a Megbízási Szerződésben vállalt díjazást meg nem fizeti a 7even Webstúdió vagy valamely, a 7even Webstúdió által megbízott harmadik fél számára.

 


5. A 7EVEN WEBSTÚDIÓ FELELŐSSÉGE


(1) A 7even Webstúdió tevékenysége során felkészülten, legjobb szakmai tudása szerint, a szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. A 7even Webstúdió e kötelezettsége elmulasztásáért felelős, és köteles az alkalmazottai által hibásan leprogramozott weboldalakat és szoftvereket a lehető legrövidebb időintervallumon belül, díjmentesen javítani.

(2) Amennyiben a 7even Webstúdió a mindenkori listaárainál az Ügyfélre nézve kedvezőbb feltételekkel vállal el egy megbízást, úgy ezen engedményre tekintettel a felelőssége az Ügyfélnek a felhasználói vagyonában okozott kárért, és az esetlegesen elmaradt haszonért legfeljebb a megbízási díj mértékéig terjed.

(3) A 7even Webstúdió az egyedi fejlesztésű szoftverei és weboldalai készítése közben a fejlesztésre előre prognosztizált határidőre való nem teljesítése esetére a Megbízási Szerződésben meghatározott kötbért köteles az Ügyfél számára megfizetni, amennyiben a fejlesztési feladat nem változik a fejlesztési időintervallum alatt. A fejlesztési időszak alatt az Ügyfél által kért módosítások és kiegészítések esetére a 7even Webstúdió fenntartja a jogot arra, hogy ezen igények vállalási határidőt és a fejlesztési árat is módosíthatják.

(4) A 7even Webstúdió a késedelmes teljesítésből adódó kötbér megfizetésére csak abban az esetben köteles, amennyiben az Ügyfél a Megbízási Szerződést nem szünteti meg.

(5) A 7even Webstúdió az általa fejlesztett weboldalban az Ügyfél által neki felróható módon okozott károkért felelősséget nem vállal.


6. AZ ÜGYFÉL KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE


(1) Az Ügyfél által a Megbízási Szerződésben közölt adatok valóságtartalmáért Ügyfél felelős. A közölt adatok ellenőrzését a 7even Webstúdió részére lehetővé kell tenni. A 7even Webstúdió ellenőrzési lehetősége az Ügyfelet a közlési kötelezettség alól nem mentesíti.

(2) Az Ügyfél köteles a 7even Webstúdiónak haladéktalanul bejelenteni mindazon változásokat, amelyek érintik a webfejlesztés szolgáltatás igénybevételét. A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre irányuló kötelezettségek elmulasztása vagy megsértése miatt bekövetkező károkért, hátrányokért a 7even Webstúdió nem vállalja a felelősséget.

(3) A 7even Webstúdió akkor fogadja el a megbízás Ügyfél általi módosítását, amennyiben az a teljesítési határidőn belül ésszerű időben érkezik meg, és ha annak nincs műszaki, gazdaságossági vagy kapacitásbeli akadálya. A 7even Webstúdió az Ügyfél késedelmesen megküldött módosítási igényeiért, valamint az azokból fakadó károkért nem vállal felelősséget.


7. TELJESÍTÉS

(1) A 7even Webstúdió, a megbízás keretében készített Weboldalt, szoftvert vagy más terméket a teljesítés időpontjában átadja az Ügyfélnek tesztelésre, akit erről személyesen vagy elektronikus módon (e-mail, sms, stb.) tájékoztat. A 7even Webstúdió, az átadott termékek tekintetében fenntartja a szerzői és szomszédos jogokat, illetőleg a tulajdonjogot; felhasználást csak annyiban és addig enged az Ügyfélnek, amennyiben és amíg az a teszteléshez szükséges.

(2) A teszt időszak 3 munkanapig tart, amely a termék átadásának napján kezdődik.

(3) Amennyiben az Ügyfél a tesztelés eredményeképpen elfogadja a 7even Webstúdió teljesítését, úgy arról teljesítési igazolást állít ki.

(4) Amennyiben az Ügyfél hibát vagy a megbízástól való eltérést észlel a tesztelésre átvett szoftverben, köteles a hibát haladéktalanul jelezni a 7even Webstúdiónak, aki ezt követően köteles kijavítani a hibát.

(5) A teljesítési igazolás kiállítását követően az Ügyfél nem hivatkozhat a szoftver vagy Weboldal olyan hibájára, amely a tesztelés során felismerhető volt. A teljesítési igazolás kiállítását követően, nem a 7even Webstúdió által végrehajtott módosításokért a 7even Webstúdió nem vállal felelősséget.

(6) Amennyiben azt a megbízás természete lehetővé teszi, a 7even Webstúdió jogosult részteljesítésekre. Az egyes részteljesítések tekintetében a teljesítésre vonatkozó szabályok értelemszerűen irányadók.

 

8. A 7EVEN WEBSTÚDIÓ DÍJAZÁSA

(1) Az Ügyfél szolgáltatási szerződéseinek előkészítésében, megkötésében való közreműködéséért valamint a Megbízási Szerződések lebonyolódásának létszakában nyújtott szolgáltatási szaktanácsadásért a 7even Webstúdió külön megbízási díjat nem számít fel.

(2) A 7even Webstúdió díjazásra a Megbízási Szerződésben szereplő feltételek szerint jogosult. Miután ügyfél a Megbízási Szerződésben szereplő feltételek mentén a számláját kiegyenlítette, a 7even Webstúdió átruházza rá a termékre vonatkozó jogokat.

(3) Amennyiben az Ügyfél nem fizeti meg határidőben a 7even Webstúdió részére az átvett számlában szereplő megbízási díjat, a késedelemmel érintett időszakra - a megbízási díj és késedelmi kamat mellett - kötbérfizetéssel is tartozik. A kötbér mértéke a késedelemmel érintett időszak minden napjára az alábbiak szerint alakul.


 

Fennálló számlatartozás (bruttó Forint)

Kötbér napi mértéke (bruttó Forint /nap)

100.000 Ft-ig

150 Ft / nap

100.001 Ft-tól 500.000 Ft-ig

250 Ft / nap

500.001 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig

350 Ft / nap

1.000.001 Ft felett

500 Ft / nap

A kötbér mértéke azonban nem lehet több mint a teljes nettó megbízási díj 25 %-a.

A kötbér 60 napon túli meg nem fizetése esetén a 7even Webstúdiónak jogában áll a weboldal üzemelését felfüggeszteni.9. ADATKEZELÉS, TITOKTARTÁS

(1) A 7even Webstúdió a tudomására jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli.

(2) A 7even Webstúdió a tudomására jutott üzleti titkot megőrzi, annak megismerését harmadik személyek - ide nem értve a 7even Webstúdió munkatársait és teljesítési segédeit - részére nem teszi lehetővé.


10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

(1) Amennyiben az Ügyfél a Megbízási szerződésben kifejezetten így nyilatkozik, a 7even Webstúdió jogosult az Ügyfél szolgáltatási igényeit ellátó harmadik félhez való adattovábbításra, ha az a Megbízási Szerződés szerződésszerű teljesítéséhez nélkülözhetetlen, különös tekintettel a szolgáltatás közvetítői tevékenységből eredő sajátosságokra.

(2) Fogyasztói panasz esetén az Ügyfél a Fogyasztóvédelemhez tehet bejelentést az alábbi címen: 1077 Budapest, Dohány u. 30/b

(3) A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben különösen a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény és az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.